ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่2 (ครั้งที่2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เด็ก และ เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดี ในการเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 ครอบครัว ในการนี้นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ