ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแล ของกรมคุมประพฤติ” ประจำปีงบประมาณ 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  ร่วมโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแล ของกรมคุมประพฤติ” ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอภิชาติ  ฉิมเรือง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ“ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” ประจำปีงบประมาณ 2560 นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ที่ถูกคุมความประพฤติโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือ ให้ตระหนักรู้หน้าที่รู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักจิตอาสา เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ