ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้นายสนิท เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการ ออกบรรยายกฎหมายให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และบุคคลในครอบครัว ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความรู้ เกิดความตระหนัก        มีแนวทางป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป ในการบรรยายกฎหมายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ