ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
                เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายกฎหมาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไข ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความสุขในครอบครัว  ให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็ก ณ ห้องประชุม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ