ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลำปาง  มอบหมายให้นายสนิท เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการ ออกบรรยายกฎหมายให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโครงการเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก มีแนวทางป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป                     ในการบรรยายกฎหมายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ